Kompetencemodellen

- Uddrag fra artiklen Kompetencemodellen (Læs hele artiklen her)

Kompetencebegrebet bør anskues bredt med en spændvidde fra et sociologisk perspektiv i den ene ende til individperspektiv i den anden. Kompetencebegrebet bør anskues som en del af et opbrudssamfund senmoderne med en vægt på aktør-, netværks- og værdiperspektiv.
Det vil sige at det enkelte menneske sættes i centrum for egne dannelses læreprocesser samtidig med at der lægges vægt på at kompetencer kun kan udvikles og forstås i et socialt felt.

Kompetencemodellen

Kernekompetencer - »i bredden«
Tre typer af kernekompetencer anses for at være centrale som grundlag for at man kan klare sig personligt, socialt og fagligt i et senmoderne samfund.

Det drejer sig om:

- Faglige kompetencer

- Personlig fleksibilitet og forandr

- Sociale kompetencer.

Faglig kompetence

Med faglig kompetence skabes grundlaget for kundskab og indsigt, dvs, viden, både som en vidensressource og som det at kunne indhente viden, skabe og bearbejde viden samt omfortolke og forholde sig til viden.
Faglig kompetence består af en række videns - og erfaringsmæssige potentialer der handler om hvordan den indhentede viden kan og skal bruges og i hvilke situationer.

Faglig kompetence rummer desuden den stærkt specialiserede faglige eller teknis der sætter individet i stand til at udføre komplicerede opgaver på højt niveau.

Personlig fleksibilitet og forandringskompetencer

Forandringskompetence drejer sig om fornyelse og omstilling.

- evne og vilje til at lære og aflære

- evne og vilje til at opfinde og udvikle nye metoder og redskaber, herund

at opstille visioner og alternative mål

- evne og vilje til at flytte sig fysisk, mentalt og socialt

- kritisk refleksivitet og diskursivitet, dvs, evne og vilje til at forholde sig kritisk til samfundsforhold, politiske forhold, etiske aspekter af menneskerettighederne mv., og til at give sin kritiske refleksivitet udtryk gennem kommunikation.

Social kompetence

Social kompetence indeholder evnen til at indgå i og skabe relationer og være responsiv i det sociale samt at kunne drage nytte af relationer. Det drejer sig om at skabe både nære sociale og tværkulturelle netværk og relationer hvor ved evnen til at samarbejde og kommunikation med andre grundlægges. Men der skal inddrages flere elementer i forståelsen af social kompetence. Det drejer sig om empati og sociale færdigheder. Social kompetence består i selve dynamikken mellem sociale færdigheder, empati og relationsevne og ikke i de enkelte aspekter hver for sig.

Læs den fulde artikel om Kompetencemodellen her