Personlig og social intelligens

- Uddrag af artiklen Personlig og social intelligens

Artiklen omhandler en beskrivelse af personligheden ud fra et historisk perspektiv.

Personligheden ses ud fra neuropsykologiske aspekter med

vægten lagt på det kognitive. Der sættes fokus på sammenhængen mellem indlæringsvanskeligheder, personlighed og psykisk sygdom.

Historisk udvikling

Personlighedens udvikling har fascineret mange op gennem tiden. Peter Lauridsen har i sin bog om personligheden psykologi lagt vægt på tre aspekter:

1. Hvad har jeg været ?

2. Hvad har jeg gjort ?

3. Hvad er jeg blevet ?

Erfaringer er vigtige for personlighedens udvikling. "Hvis jeg har udrettet noget betydningsfuldt bliver jeg samtidig forandret som person og min personlighed ændrer sig"

I 1900-tallet sker der en udvikling inden for personlighedspsykologien i følgende forskellige retninger:

- At finde strukturer og egenskaber i sammenhæng med reaktionsmønstre

- At finde drivkræfterne i tænkning, handling, motiver og holdninger

- At finde/beskrive forandringer, strukturer og reaktionsmønstre i individets liv.

- At finde/beskrive forskelle mellem personligheder

Kort skematisk oversigt over forskellige teoretiske retninger:

Typologien: opstilling af forskellige personlighedstyper, som modsvares af et fast af reaktionsmønstre.

Faktorteorien: ser på grundlæggende faktorer bag adfærdsmønstre, som ses i mange populære personlighedsafdækninger f.eks. i ugeblade.

Psykodymaniske Teorier: personligheden opstår i konfrontationen mellem drifter og omgivelser.

Behaviorisme: personligheden ses som et resultat af forstærkning eller hæmning af reaktionsmønstre.

Interaktionistisk Personlighedspsykologi: forsøger at integrere neuropsykologi, kognition og genetisk forskning, som indikerer at 70 % af vore personlighedstræk er genetisk bestemt.

Kognitiv Personlighedsteori: personlighedstyper defineret ud fra deres grad af automatiske funktionelle tanker/handlinger.

Læs den fulde artikel om Personlig og social intelligens her