Om Munkholm-konceptet

På baggrund af kursus- og undersøgelsesvirksomheden og viden samlet derigennem har Munkholm nu også en behandlingsdel som en naturlig videreudvikling af stedets virke. Vi søger at opkvalificere unge med underliggende psykiske problemer så de kan magte egen personlig, social og faglig udvikling. 

De unge, der vil profitere af et opkvalificeringskursus på Munkholm, har en historik med mangelfuld eller manglende grundskoleforløb, mange påbegyndte, men ikke gennemførte uddannelser, langvarige sygeperioder, kontanthjælp, kuldsejlede jobtræningsforløb og ofte været ude i begyndende misbrug samt kriminalitet. Men kernen er og bliver at de unge har en psykisk problematik, der hele tiden får dem til at sætte overliggeren for højt og ikke ved egen kraft magter en personlig udvikling. De bør styrkes i at tage selvstændige beslutninger, der virker for dem i deres aktuelle situation. De skal opnå en selvindsigt, der virker ift. andre unge, så de kan svare på "Hvem er jeg og hvad vil jeg?" med stolthed. De skal kende og kunne beskrive situationer, hvor de har oplevet succes i en ydre, foranderlig verden.

Teori og praksis i samspil

Konceptet er udviklet på baggrund af både det nyeste pædagogiske psykologiske teori og mange års erfaring med udsatte, sårbare unge i mange forskellige livssituationer, som ofte kan virke uoverskuelige at gøre noget ved. Men ved at identificere og se nærmere på de problemmønstre, som de unge udviser, kan der iværksættes en plan og opnås succes i selv de mest komplicerede tilfælde.

Behandlingsgrundlaget er naturligvis individuelt, hvilket betyder at man tager fat på de ting, der er vigtige for den enkelte ung. Det giver ikke mening at bruge rigide, ensartede metoder på problemer og personer, der er i forandring - og slet ikke hvis man vil skabe forandring! Derfor er konceptet i høj grad baseret på de narrative tilgange med at identificere og beskæftige sig med livshistorier; det kan være familie, kæledyr, venner, det sociale liv. Denne tilgang gør, at vi på Munkholm hjælper de unge med at identificere de vigtige temaer og hvordan disse påvirker deres liv. Derved kan den unge opnå en større selvindsigt og følelsen af at have kontrol over sin egen historie.
Sammen med den fortællende tilgang arbejdes der desuden med adfærd: at identificere hvilken adfærd er acceptabel og kontruktiv overfor sig selv og andre? Hvilken handlingsrepertoire har den unge og hvordan påvirker denne adfærd den unges liv og omgivelser - hvad har den af konsekvenser? Dette gøres ud fra den enkelte unge personligheds kognitive formåen og erfaring, med udgangspunkt i kognitive adfærdsmodeller for de mindst erfarne unge og kognitive terapeutiske modeller for de bedst fungerende. Det er vigtigt ikke kun at vide hvem man er og hvad man kan, men også hvad man gør og hvordan man finder vejen til at kunne fungere i et samfund - selvstændigt og sammen med andre.

Ved at kontinuerligt fastholde sammenhænget mellem fortiden og fremtiden, følelser og handlinger for den unge og opstille scenarier, hvori den unge kan afprøve sig selv og sine udviklingsparate evner i trygge rammer, opnås der en dybere refleksiv erkendelse og selvindsigt, sammen med en fastholdelse af de konstruktive handlingsmønstre - og dermed en ung, der på sigt magter at tage ansvar for eget liv.

Målgruppe

Munkholm Behandlingscenter er nu drejet ind efter at skabe terapeutiske rammer for at støtte familier med udfordrede bøn/unge og voksne.

Dette gøres ved at Munkholms terapeutisk team kommer ud i familierne og støtter direkte op ved fremmøde.

Referencer: Tønder Kommune & Vejle Kommune    

Det, der gør os særlige

Munkholms behandlingsvirke er baseret på tanken om at vi ikke er en traditionel institution til opbevaring af særligt "besværlige" unge.  Vi lægger vægt på at fremme et ligeværdigt samarbejde, indgå i meningsfulde aktiviteter og skabe rammer så den unge kan forbedre sine kompetencer, sociale integration og selvhjulpenhed. Vi søger at udfordre og afskrive de stigmatiserende institutionsmodeller ved at udøve opkvalificeringskurser der aktivt støtter de unge i egen, personlig udvikling og livsduelighed. Man kan derfor omtale sig selv som en person, der er på målrettet kursus på Munkholm: et kursus til opkvalificering af egne kompetencer, afprøvning og kvalificering ift. uddannelse og jobmuligheder.